Stadgeförslaget bordlagt 2022-11-20 12:00:00

Vid det allmänna mötet den   då stadgenämnden förslag
på uppdaterade stadgar för GYS skulle behandlas för andra
gången kom begäran från Mikael Neuman och Margaretha
Lindquist att förslaget skulle bordläggas. Anledningen till
detta framgick ej klart. Vid förra gången då förslget
presenterads och godkändes hade Mikael Neuman inga
invändningar. Denna begäran om bordläggning skapade
en osäkerhet bland övriga medlemmar i salen. När
omröstning skedde för ett godkännande eller för
bordläggning blev det en majoritet för bordläggning.