(Aktuell version den 2 mars, 2015) 

Samlade stadgar, instruktioner och bestämmelser för Göteborgs Tandläkare-Sällskap (GTS)

                   GRUNDSTADGAR

                                                                            (Antagna den 18 april 1904)


                                                                                              Artikel I
Göteborgs Tandläkare-Sällskap - stiftat den 19 januari 1893 - är en sammanslutning av tandläkare och kan omfatta
andra för odontologien intresserade personer, vilken har till ändamål kollegialt samarbete och tandläkarekonstens utveckling.

                                                                                             Artikel II
För att bliva till ledamot i Sällskapet antagen, fordras, då fråga är om praktiserande tandläkare:

          att        hava därtill å ordinarie sammanträde skriftligen blivit av någon Sällskapets medlem föreslagen;

          att        vid närmast därpå följande sammankomst hava erhållit minst ¾ av de vid valet avgivna rösterna.

 Vid inval av andra än praktiserande tandläkare förfares även som ovan nämnes, dock måste valet vara enhälligt.

                                                                                             Artikel III
Sällskapet, vars namn, Göteborgs Tandläkare-Sällskap, ej får mot annan benämning utbytas, kan icke, så länge
någon ledamot kvarstår, upplösas.

                                                                                             Artikel IV 
Skulle detta inträffa tillfalla Sällskapets såväl samlingar och bibliotek som kontanta tillgångar svenska statens
Tandläkareinstitution.

                                                                                             Artikel V
Dessa Sällskapets grundstadgar få ej ändras eller borttagas