Göteborgs Tandläkare-Sällskaps studiefond

 


§ 1. Fonden, som ursprungligen bildats under namnet ”Göteborgs Tandläkare-Sällskaps Fortsättningskursers fond”, erhåller tillskott från överskottsmedel av Sällskapets studieverksamhet i enlighet med stadgarna för de nämnder, som handhar denna verksamhet.Fondens ändamål är att underlätta studieverksamheten inom Sällskapet. Fonden kan i undantagsfall efter beslut av Sällskapet tagas i anspråk även för andra ändamål.


§ 2. Fonden förvaltas av Sällskapet och skall ha sitt särskilda konto i Sällskapets räkenskaper.


§ 3. Fondens ränteavkastning skall läggas till fondmedlen.


§ 4. Efter gemensam framställning från Sällskapets styrelse och kursnämnd fattar Sällskapet beslut om hur medel ur studiefonden kan disponeras för de ändamål, som anges i § 1 av dessa stadgar.


§ 5. Ändring av dessa bestämmelser kan ske med villkor, att det med fonden avsedda syftet iakttages. Förslag till ändring av fondens bestämmelser skall behandlas i likhet med vad som är föreskrivet för Sällskapets stadgar.