Per Nyström, 1980 års Elanderpristagare

 

E

En enhällig bedömningsnämnd utsåg till 1980 års Elanderpristagare Doktor Honoris Per Nyström,
Halmstad.
 
Per Nyström behöver inte någon närmare presentation bland sina kollegor. I en mängd uppsatser
och artiklar , såväl i inhemska som internationella tidskrifter, i sin förnämliga bok ”Amalgamteknik”,
utgiven i flera upplagor både inom och utom Sverige  har Per Nyström som få generöst delat med
sig av sitt suveräna kunnande, när det gäller det mest använda och väl äldsta materialet i konser-
verande tandläkekonst: amalgamet.
       Baserat på hängiven forskning och ett aldrig sinande intresse har Per åt klinikern i sin vardag
genom framsynt innovation, tagande hänsyn till inte bara tekniska problem utan i hög grad även
till biologiska och fysiologiska krav, skänkt ovärderliga hjälpmedel i dennes yrkesutövning. Också
har Per Nyströms undersökningar pekat på viktiga etiologiska faktorer till såväl kariösa som paro-
dontala skador och därigenom initierat till såväl odontologisk grundforskning som kliniskt profy-
laktiskt tänkande.
        Som erkänsla och tack för sina stora förtjänster blev Per Nystöm år 1970 hedersledamot i
Göteborgs Tandläkare-Sällskap. Det är en stor glädje och tillfredsställelse för bedömningsnämnden
att nu utse Per Nyström till hedervärd Elanderpristagare. Även om utmärkelsen måhända borde
tillerkänts honom långt tidigare kommer den inte försent. Trots sin ålder är Per Nyström full av
vitalitet, full av nya uppslag, fullt sysselsatt med korrekturläsning av nya artiklar. Än har han mycket
att ge – och vi mycket att se fram emot.