GTS stipendier och fonder

 

Inbjudan att söka stipendier ur fonder vid Göteborgs Tandläkare-Sällskap


GTS:s förvaltade fonder består av GTS:s Forsknings-, Studie-, Vetenskapliga- och Stiftarnas fonder.

Fonderna har till ändamål att inom Sällskapet understödja odontologisk forskning, framförallt yngre ledamöters intresse för forskning (GTS:s Forskningsfond), underlätta studieverksamhet inom Sällskapet (GTS:s Studiefond) samt

”tillstödjande och tillgodgörande av vetenskaplig odontologisk forskning, på det nya rön inom tandläkarvetenskapen må komma den lidande allmänheten, särskilt inom Göteborg tillgodo.” (GTS:s Vetenskapliga fond).  Ändamålet med Stiftarnas fond är att främja ”kollegialt samarbete & tandläkekonstens utveckling.”

 

Sigge Perssons och Alice Nybergs stiftelse för odontologisk forskning 

Se stadgarna för stiftelsen.

”Stiftelsens huvudskapliga ändamål ska vara att främja odontologisk forskning vid odontologiska fakulteten vid Göteborgs Universitet. Avkastningen skall enligt testamentet användas till stipendier åt studerande, forskare på högre nivå, priser för framstående insatser inom odontologin samt seminarier för redan utbildade tandläkare.”

Härmed tillkännages att medel från stiftelsens avkastning för 2018 finns lediga för ansökan. Ansökan avser stipendier, forskningsanslag och resestipendier. Resestipendier utgår med max 10.000 kronor för resa till internationell konferens/symposier under 2019 där sökande med presentation av forskningsrapport prioriteras.

Ansökan skall göras på särskild blanketter som kan rekvireras från GTS Kansli, via e-post eller från menyn här till vänster. Observera att samma ansökningsblankett används för samtliga ansökningar. För att bedömning ska ske av ansökan för projekt där medel tidigare beviljats, krävs avrapportering av progress i projektet. Har pengar tidigare beviljats för annat projekt än det ansökan avser, så krävs slutrapportering av det gamla projektet innan nya pengar beviljas.

Forskningsprogram, CV och kostnadskalkyl ska alltid inkluderas i ansökan om forsknings- eller resestipendium

Ofullständiga ansökningar eller för sent inkomna ansökningar behandlas inte.

Sökande måste vara medlem i GTS och ha betalt årsavgiften.

Ansökan skall vara kansliet tillhanda senast den 30 september 2018.
Besked om tilldelade medel erhålls under december 2018. Utdelning av stipendier kommer att ske vid GTS högtidssammanträde i januari 2019.

GTS Kansli, Erik Dahlbergsgatan 9, 411 26 Göteborg,
info@gtskansli.se
www.goteborgstandlakaresallskap.nu